Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів, пов’язаних із середньою освітою та з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.
Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у Глевахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Зазначені норми закріплені у Типових правилах внутрішнього розпорядку, у відповідності з якими трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

   Трудова дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу. Правила погоджені з профспілковим комітетом, затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи школи. Усі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

    Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору (контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці. При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи:
трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;
заява;
лист обліку кадрів;
автобіографія;
диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку; атестаційний лист;
свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу  на іншому);
ідентифікаційний код;
паспорт;
медична книжка, оформлена у встановленому порядку;
Копії наданих документів завіряються директором школи і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, оператор паливної, сантехнік), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу. Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та санітарну книжку.
Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “ Про загальну середню освіту ”, статуту школи. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація зобов’язана:

     -роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
-ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
-визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
-проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.
При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.
Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під розписку. Працівник підписується у наказі про ознайомлення з Правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими обов’язками, Статутом школи. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на уповноважену директором школи особу.

   Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті). Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

     Перед звільненням працівник, якщо він є матеріально-відповідальною особою, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію відділу освіти заступнику директора з господарчої роботи або директору школи. Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.
Керівник зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

Працівники школи зобов’язані:

Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 56 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”  і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи, Статут школи, посадову інструкцію. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна.
Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території школи. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, відповідального за допризовну підготовки юнаків, завідуючих майстернями, керівників гуртків, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.
Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку
Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

Обов’язки вчителів:

   Кожен учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і оголошеннями, які вивішуються адміністрацією в учительській, на інформаційних інтернет-сторінках  закладу. Педагог постійно бере  участь у нарадах, педрадах, семінарах, методичних об’єднаннях та інших заходах школи.
     Учителі, вихователі ГПД з’являються у школу не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає письмове пояснення у навчальну частину  черговому адміністратору.
Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення, після дзвоника з уроку повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи. При організації харчування вчитель супроводжує учнів 1-4 класів у їдальню, контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.
Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
Кожен педагог закладу несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.
Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.
Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів, у день проведення уроку записати у класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
Учитель повинен на вимогу адміністрації школи вийти на заміну уроків відсутнього колеги. Педагог, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться.
Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.
Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку у класному журналі. Класні керівники терміново повинні вжити заходи по з’ясуванню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи, заступнику директора школи з ВР.
Учителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.
Усі вчителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

Обов’язки чергових вчителів:

       Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.
Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом. Графік вивішується на кожному поверсі. Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять. Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви у класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі. Після закінчення чергування відповідальний черговий учитель передає інформацію щодо подій під час його чергування  черговому адміністратору.
Усі вчителі навчального закладу зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

     Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі. Неухильно дотримуватися законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією. Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання. Адміністрація навчального закладу несе  відповідальність за:

-кінцеві результати навчально-виховного процесу;
-трудову і виробничу дисципліну у навчальному закладі.
Надає відпустки всім працівникам закладу  відповідно до графіка відпусток. Доводить до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створює необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих  навчальних закладах. Забезпечує дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітників і учнів. Забезпечує умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створює здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків. Дотримується чинного законодавства, активно використовує засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.
Своєчасно подає центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу. Організовує гаряче харчування учнів. Забезпечує систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати. Вишукує  додаткові джерела фінансування і спрямовує їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.
Своєчасно забезпечує школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем. Захищає професійну честь і гідність працівників школи,  забезпечує виконання  наданих їм пільг.

V.РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

     Робочий час вчителів – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.
Відповідно до статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, участь у семінарах, творчих групах  тощо.
Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. №102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу VI, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.
У школі встановлюється п’ятиденний робочий з двома вихідними днями.

Розклад дзвінків
1-й урок – 8.30. – 9.15

2-й урок – 9.25 – 10.10

3-й урок – 10.30 – 11.15

4-й урок – 11.25 – 12.10

5-й урок – 12.20 – 13.05

6-й урок – 13.15 – 14.00

7-й урок – 14.10 – 14.55